Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży towarów prowadzonych przez Małgorzatę Schroeder z siedzibą na ul. Stefana Batorego 5/2, 80-251 Gdańsk, za pośrednictwem sklepu internetowego https://tulokalne.pl (dalej zwanym „Sklepem internetowym”), a także określa zasady i warunki świadczenia przez tuLokalne usług nieodpłatnych za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Regulamin ten jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców, którzy korzystają ze Sklepu internetowego.

1. Definicje

 1. Sprzedawca – Małgorzata Schroeder
  NIP: 4990506165
  REGON: 222040045
  Adres: ul. Stefana Batorego 5/2, 80-251 Gdańsk
 2. Witryna tulokalne.pl – witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://tulokalne.pl
 3. tulokalne.pl – sklep internetowy, który jest prowadzony przez Sprzedawcę, tj. Małgorzata Schroeder, w którym można dokonywać zakupów online za pośrednictwem witryny,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa warunki, zasady i sposób sprzedaży towarów w https://tulokalne.pl
 5. Dni powszechnie – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 6. Dostawa – określona czynność faktyczna, która polega na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy zakupionego w sklepie internetowym Towaru, określonego w Zamówieniu
 7. Dostawca – podmiot, z którym, współpracuje Sprzedawca w odniesieniu do Dostawy zakupionych Towarów,
 8. Hasło – ciąg znaków (literowych, cyfrowych, znaków specjalnych) wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, umożliwiające dostęp do Konta Klienta w Sklepie Internetowym,
 9. Klient – każda osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego,
 10. Konsument – osoba, która nabywa towary nie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością,
 11. Konto – zindywidualizowany loginem oraz zabezpieczony hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora witryny, w którym gromadzi się dane Klienta, zarejestrowanego na witrynie https://tulokalne.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez konieczności jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego,
 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca ze Sklepu,
 14. Zamówienie – jednostronne oświadczenie woli Klienta, który składa Zamówienie i zmierza do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą,
 15. Formularz zamówienia – formularz interaktywny dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia,
 16. Koszyk – element oprogramowania sklepu internetowego, w którym uwidocznione są produkty wybrane przez Klienta do zakupu,
 17. Produkt – wybrana przez Klienta rzecz, dostępna w sklepie internetowym, która jest przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży skonkretyzowanego Produktu, która zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Dane kontaktowe

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Stefana Batorego 5/2, 80-251 Gdańsk
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@tulokalne.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 511823595

Klient jest uprawniony do kontaktowania się ze Sprzedawcą za pomocą wyżej wskazanych danych kontaktowych, w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 18:00.

3. Wymagania techniczne

Aby bezproblemowo móc korzystać ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień wymagane są:

 1. Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail),
 2. Urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową,
 3. Włączona obsługa plików cookies.

4. Informacje ogólne

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych, z uwzględnieniem podatku VAT.
 2. Na końcową – ostateczną cenę do zapłaty składają się cena Produktu, a także koszt dostawy o którym Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu sieci internetowej spowodowane warunkami atmosferycznymi, czy też siłą wyższą, niedozwoloną działalnością osób trzecich oraz niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Składanie zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe po uprzednim założeniu Konta albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych celem realizacji i dostarczenia Zamówienia (bez zakładania Konta), natomiast do przeglądania asortymentu posiadanie konta nie jest konieczne.

5. Założenie Konta w sklepie internetowym

 1. Do założenia Konta w sklepie internetowym niezbędne jest wypełnienie stosownego Formularza, gdzie należy wskazać dane osobowe oraz adresowe.
 2. Logowanie się na Konto możliwe jest po podaniu wybranego przez siebie loginu oraz hasła.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów Konto usunąć.
 4. Prowadzenie Konta jest bezpłatne.

6. Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu https://tulokalne.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, są natomiast zaproszeniem do składania ofert celem zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia składa się poprzez uprzednie zalogowanie się do sklepu (posiadacze konta) lub bez konieczności logowania, lecz z podaniem swoich danych osobowych oraz adresowych celem realizacji zamówienia.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Klient składający zamówienie kompletuje zamówienie w ten sposób, że wybiera produkty stanowiące przedmiot Zamówienia, po czym klika przycisk „Dodaj do koszyka” (lub tożsamy), a kolejno wybiera sposób płatności i potwierdza zamówienie.
 5. Ostatnim krokiem, w zależności od wybranego sposobu płatności, jest jej uiszczenie.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 7. Po przesłaniu potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

7. Płatności

 1. Ceny wskazane na stronie sklepu stanowią Ceny brutto i nie zawierają wliczonych kosztów Dostawy.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • Gotówką/kartą lub blikiem za pobraniem, płatne Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy,
  • Za pośrednictwem systemu PayU (karta płatnicza typu Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro; BLIK; szybki przelew)
 3. Każdorazowo termin na dokonanie płatności wynosi 3 dni kalendarzowe począwszy od daty złożenia zamówienia.
 4. W przypadku nieuregulowania płatności w ww. terminie, Sprzedawca odstępuje od zawartej umowy sprzedaży i zamówienie zostaje anulowane.

8. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca wskazuje na stronie internetowej sklepu ogólną informację o liczbie dni roboczych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 3. O wydłużonym czasie realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje w opisie produktów, których wydłużony czas realizacji dotyczy.
 4. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
 5. Zamówione Towary są dostarczane Klientowi za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przy składaniu Zamówienia. Klient ma możliwość wyboru Dostawy za pośrednictwem:
  • Paczkomatu Inpost,
  • Kuriera Inpost,
  • Odbioru osobistego.
 6. Przy odbiorze przesyłki z Zamówieniem Klient obowiązany jest niezwłocznie zbadać jej zawartość i w razie konieczności – stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku – spisać z Dostawcą protokół szkody.

9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2105) Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego powyżej rozpoczyna się od dnia dostarczenia Zamówienia Konsumentowi.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane partiami lub w częściach, termin wskazany w ustępie 1 biegnie od dnia dostawy ostatniej partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, niemniej jednak konieczne jest złożenie przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta, przed upływem tego terminu, które może być wysłane pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy wskazany w paragrafie 2 Regulaminu albo przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. Oświadczenie może być także złożone na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2105), jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres który poda Sprzedający.

11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

12. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie treści zamieszczane w Sklepie są własnością Sprzedawcy, chyba, że wyraźnie zastrzeżono odmiennie.
 2. Treści te chronione są prawem autorskim i bez pisemnej zgody Sprzedawcy nie mogą być używane do celów komercyjnych, w szczególności nie mogą być powielane, kopiowane, modyfikowane,
 3. Bezprawne używanie logo i nazwy Sklepu tudzież Sprzedawcy jest niedozwolone.
 4. Ochronie podlegają wszelkie treści znajdujące się na stronie Sklepu Sprzedawcy tj. zdjęcia, teksty, grafika, pliki multimedialne i inne.

13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

14. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
www.tulokalne.pl
sklep@tulokalne.pl
+48 511 823 595

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Numer zamówienia:

Data wysłania formularza:

Podpis konsumenta: